(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Regulamin

§ 1. Podmiot prowadzący Księgarnię

§ 2. Pojęcia: Gość, Zamawiający

§ 3. Zasady rejestracji

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

§ 5. Ceny towarów

§ 6. Czas realizacji zamówienia

§ 7. Formy płatności

§ 8. Reklamacje

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

§10. Postanowienia końcowe

 

 

§1. Podmiot prowadzący Księgarnię
1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.wydawnictwadrugie.pl, zwana dalej Księgarnią, prowadzona jest przez Wydawnictwa Drugie sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 115 lok. 2,  nr NIP 5252579580, nr Regon 147103619

 

 

§2. Pojęcia: Gość, Zamawiający

 

1. Użytkownikami Księgarni są: Goście i Zamawiający.

2. Gość, to osoba, która połączyła się z niniejszą Księgarnią, ale nie skorzystała z rejestracji Zamawiającego, bądź też skorzystała z niej, lecz nie zalogowała się podczas korzystania z Księgarni, lub zalogowała się ale nie dokonała zamówienia.

3. Zamawiającym jest osoba, która łącząc się z Księgarnią zarejestrowała się i korzysta ze swojego profilu Zamawiającego oraz posiada własny identyfikator.

 

 

§3. Zasady rejestracji

 

1. Rejestracja na stronie Księgarni jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. W celu rejestracji należy podać następujące informacje:

a) imię

b) nazwisko

c) adres korespondencyjny

d) adres e-mail

e) telefon kontaktowy

3. Osoba rejestrująca się jako Zamawiający wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówienia.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ww. ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Osoba rejestrująca się jako Zamawiający składa oświadczenie, iż podane przez niego dane wymagane podczas rejestracji:

a) są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) nie łamią ani nie naruszają obowiązującego prawa polskiego, europejskiego, ani międzynarodowego,

c) nie zawierają treści pornograficznych oraz obraźliwych na tle religijnym, rasowym i innym, oraz nie obrażają mniejszości społecznych lub narodowych,

d) nie naruszają praw osób trzecich, praw do znaków handlowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych, ani dóbr osobistych.

 

 

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Księgarnia zamieszcza na stronie www.wydawnictwadrugie.com.

2. Zamówienia od Zamawiających są przyjmowane na stronie www.wydawnictwadrugie.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Zamawiający dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Księgarni. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

a) w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przelewem w usłudze PayU – rozpoczyna się po tym, jak do Księgarni dotrze od Zamawiającego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Zamawiający jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,

b) realizacja każdego kolejnego zamówienia, płatnego przelewem w usłudze PayU rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Księgarnię, o czym Zamawiający jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,

c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

d) zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Księgarni. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

e) w przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Księgarnia zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany osobnym e-mailem.przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

g) do zamówienia wystawiana jest faktura VAT na wyraźne żądanie Zamawiającego. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

h) Zamawiający może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sekretaariat@wydawnictwadrugie.pl lub telefonicznie pod numery zamieszczone na stronie www.wydawnictwadrugie.pl.

 

 

§5. Ceny towarów

 

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Księgarni, wprowadzania nowych towarów do oferty Księgarni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.

 

 

§6. Czas realizacji zamówienia

 

1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z Księgarni, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

3. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Zamawiającego.

 

 

§7. Formy płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

a) kartą kredytową

b) przelewem bankowym w systemie PayU,

c) wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.

2. Towary z dostawą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą być opłacane tylko kartą kredytową lub przelewem bankowym w systemie PayU.

 

 

§ 8. Reklamacje

 

1. Wszystkie towary dostępne w Księgarni pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni w okresie 30 dni od otrzymania zamówionego towaru w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych,

b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

c) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

3. W takim przypadku Zamawiający powinien poinformować Księgarnię na adres sekretariat@wydawnictwadrugie.pl:

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z wypełnioną na jej odwrocie częścią “reklamacja”.

5. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Księgarnię przesyłki z reklamowanym towarem.

7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Księgarnia zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru.

8. Jeśli reklamacja będzie wynikać z winy Księgarni zwrotowi podlegają także koszty przesyłki.

9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Księgarni, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Zamawiającego.

 

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Księgarni w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).

2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą.

3. Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Nie zwracamy natomiast kosztu dostawy i odesłania przesyłki. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Wydawnictwa Drugie sp. z o. o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po 30 dniach od chwili ich opublikowania na stronie www.wydawnictwadrugie.pl.

Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl