(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
PUBLIKUJ

PROFIL WYDAWNICTWA

O naszym wydawnictwie – publikacja książek naukowych, popularnonaukowych i innych publikacji związanych z wiedzą o kulturze i nauce.

 

Dział Redakcji Wydawnictw Drugich zaprasza wszystkich autorów książek naukowych, popularnonaukowych, prac doktorskich, a także wszelkich publikacji związanych z szerzeniem wiedzy o kulturze i nauce do opublikowania swojego tekstu w naszej oficynie. Zapraszamy także instytucje – podmioty publiczne i prywatne – chcące wydać publikację związaną z powyższym kręgiem tematycznym. Zależy nam na aktywnym kształtowaniu polskiego życia naukowego i kulturalnego. Dbamy o przygotowanie danej publikacji do druku – a więc redakcję merytoryczną, korektę, skład, opracowanie materiału ilustracyjnego i oprawy – a także o zapewnienie jej adekwatnej formy dystrybucji i promocji.

 

Do składania propozycji wydawniczych zachęcamy zarówno autorów indywidualnych, jak i instytucje. Ci pierwsi liczyć mogą na naszą znajomość realiów rozwoju kariery literackiej i uniwersyteckiej (systemu publikacji punktowanych czy zasad ubiegania się o granty). Instytucje zaś – placówki kulturalne, firmy, fundacje, wydziały szkół wyższych – na wysoką jakość usług wydawniczych oraz dobre tempo realizacji zlecenia. Co istotne, działamy w oparciu o zasady licencji niewyłącznej, która pozwala twórcom na zachowanie pełni praw do ich dzieła.

Nie publikujemy wszystkiego – odrzucamy teksty, których poziom merytoryczny uważamy za niewystarczający.

 

W przypadku każdej publikacji obok wersji drukowanej przygotowujemy także wersję e-book za pośrednictwem serwisu Publio.pl. W razie potrzeby koordynujemy napisanie streszczenia danej książki oraz przetłumaczenia całości lub fragmentów na język obcy (zwłaszcza prace doktorskie i publikacje punktowane).

 

PROPOZYCJE WYDAWNICZE, najlepiej w pliku doc. lub pdf., prosimy kierować na adres sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

UMOWA, WARUNKI WYDANIA I ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Prawa majątkowe, własność intelektualna i finansowanie publikacji.

 

Wydawnictwa Drugie dokładają wszelkich starań, aby dorobek twórczy i naukowy podlegał szczególnym zasadom. Opowiadamy się za rozpowszechnianiem osiągnięć badawczych i artystycznych, a jednocześnie sprzeciwiamy się temu, aby ktokolwiek inny – poza twórcami – przejmował prawa do dysponowania nimi. Dlatego proponujemy, aby relację autor-wydawca określała umowa o charakterze niewyłącznym,
co w praktyce przyznaje wydawcy wszystkie niezbędne prawa do wydawania, rozpowszechniania i sprzedaży książki przy jednoczesnym zachowaniu pełni praw majątkowych przez autora. Jest to jednoznaczne z zachowaniem praw do publikowania i dowolnego dysponowania dziełem – innymi słowy w trakcie trwania naszej umowy autor może m.in. wydać ten sam utwór w innym wydawnictwie.

 

Z racji odmienności każdej publikacji nie jesteśmy w stanie podać sztywnych warunków finansowania wydania. Autor lub instytucja często – choć nie zawsze – zapewniają współfinansowanie wydania swojej pracy – dzieje się tak zazwyczaj w przypadku niskiego nakładu oraz specjalistycznego charakteru książki (przy nakładzie rzędu 200 czy 300 egzemplarzy wpływy ze sprzedaży nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów opracowania i druku danego tytułu – dlatego opieramy się na dofinansowaniach zewnętrznych). Z drugiej strony, zachowują większą kontrolę nad kształtem dzieła i terminem jego premiery oraz korzystniejsze warunki wynagrodzenia tantiemowego. W niektórych przypadkach dofinansowanie zapewniają adekwatne instytucje publiczne i prywatne lub fundacje związane z daną tematyką.

 

ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 

Stosujemy zasady etyki publikacyjnej zwłaszcza w zgodzie ze wskazaniami Komitetu do spraw Etyki Publikacji (publicationethics.org).

 

– Weryfikujemy propozycje wydawnicze pod względem ich oryginalności i samodzielności, by przeciwdziałać plagiatom;

– Zawieramy przejrzyste umowy z autorami dzieł, w których dookreślamy wszelkie kwestie prawnoautorskie (niezależnie od tego, czy umowa ma charakter wyłączny czy niewyłączny);

– W umowach z autorami zobowiązujemy ich (podobnie przy publikacjach powstających w kooperacji z fundacjami i instytucjami) do zapewnienia, że dysponują wszelkimi prawami autorskimi do wszelkich aspektów danego dzieła (włączając m.in. materiał ilustracyjny);

– Zawieramy przejrzyste umowy z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego danego dzieła, a także w rzetelny sposób informujemy o zakresie prac owych osób na stronie redakcyjnej danego dzieła;

– W umowach wydawniczych precyzyjnie określamy zakres opracowania redakcyjnego, graficznego, zakres działań dystrybucyjnych i promocyjnych;

– Zobowiązujemy się do opracowania merytorycznego i graficznego publikacji na bardzo rzetelnym, jak najwyższym poziomie;

– Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie danych osobowych;

– Nie uznajemy pominięć osób w wykazie autorstwa (ghostwritingu).

CYKL WYDAWNICZY

Opis kolejnych etapów opracowania książki.

 

Proces przygotowania publikacji, czyli cykl wydawniczy, podzielić można w uproszczeniu na cztery etapy:

 

1. Rozpatrzenie propozycji wydawniczej:

 

 

 

Rozpatrzenie propozycji wydawniczej

 

 

a) zgłoszenie propozycji wydawniczej przez autora bądź instytucję;

b) określenie parametrów wydania (nakład, format publikacji, wszelkie uszlachetnienia);

c) określenie warunków wydania przez wydawnictwo;

d) obustronna akceptacja umowy licencyjnej.

 

2. Opracowanie redakcyjne i graficzne:

 

 

 

Prace redakcyjne

 

a) redakcja tekstu (którą przeprowadza redaktor merytoryczny lub naukowy);

b) korekta (dwie lub więcej);

c) projekt składu, skład i łamanie;

d) projekt graficzny okładki (współpracujemy z wieloma czołowymi grafikami, graficzkami i studiami projektowymi);

e) foto-edycja materiałów graficznych towarzyszących wydaniu (np. ilustracji);

f) pracowanie elektronicznej wersji publikacji, czyli e-booka;

g) akcept ze strony autora (korekta autorska) i nadanie książce numeru ISBN;

h) druk publikacji

 

3. Dystrybucja:

 

 

 

Dystrybucja

 

a) nakład trafia do sprzedaży w ogólnopolskiej sieci księgarń stacjonarnych oraz do księgarni internetowych;

b) e-book udostępniony zostaje w księgarni internetowej Publio.pl oraz w księgarniach współpracujących.

 

4. Promocja:

 

 

 

Promocja

 

a) patronaty, współpraca z wybranymi mediami;

b) reklama książki na portalach tematycznych i w mediach społecznościowych.

 

W praktyce kolejność poszczególnych działań nie jest niezmienna, różne bywają także zadania zespołu redakcyjnego. Podobnie okres realizacji. Wszystko zależy od charakteru danej publikacji – każda książka rządzi się swoimi prawami.

PROMOCJA KSIĄŻKI

Zasięg i struktura działań promocyjnych towarzyszących wydaniu.

 

W naszym repertuarze strategii promocyjnych mieści się z jednej strony współpraca z mediami o ogólnokrajowym zasięgu, a z drugiej z szeregiem specjalistycznych czasopism i portali (np. „Mówią Wieki”). Zarówno reklama internetowa, jak i tradycyjna formuła rozsyłania egzemplarzy recenzenckich.

 

Wychodzimy z założenia, że skala i typ promocji powinny być dostosowane do potrzeb danej książki. Niektóre publikacje, zwłaszcza prace naukowe, trafić mają do wąskiej grupy odbiorców – celem działu promocji będzie w takich przypadkach skoncentrowanie się właśnie na tej jednej, konkretnej grupie. Wydawnictwa Drugie konkurują więc nie zasięgiem działań promocyjnych, lecz ich skutecznym sprofilowaniem i efektywnym wykorzystaniem środków kampanii.

DYSTRYBUCJA

Sposoby dystrybucji – kto rozpowszechnia nasze książki, gdzie można je kupić?

 

Wydawnictwa Drugie współpracują z największymi, ogólnokrajowymi pośrednikami sprzedaży książek (Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT), z wybranymi specjalistycznymi pośrednikami (system dystrybucji Fundacji Bęc Zmiana, system Motyle Książkowe, hurtownia Bonito.pl, Firma Księgarska Wiesława Juszczaka), a także bezpośrednio z wybranymi księgarniami internetowymi
(m.in. Publio.pl, Merlin.pl).

 

Nasze publikacje można więc nabyć zarówno w wielkich sieciach sprzedaży typu Empik, jak i w dobrych księgarniach lokalnych i naukowych.

 

Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl